Činnosť

tomenu

Riadené pretlaky / Mikrotunelovanie

Hydro – dynamické riadené vrtné systémy

GRUNDODRILL 10

VERMEER 36x50 II

Mikrotunelovanie nachádza využitie v týchto oblastiach pri výstavbe inžinierskych sietí :

 • Podzemné križovanie ciest, parkovísk, železníc, vodných tokov, spevnených plôch...
 • Zatiahnutie drenážnych rúl za účelom odvodnenia brehov a svahov.
 • Inštalovanie inžinierskych sietí tam, kde pre uloženie jestvujúcich sietí nie je možné komunikáciu rozkopať. Možnosť vedenia pretlaku do hĺbky až 16 m pri zaručení presnosti merateľnosti.

Výhody riadeného podvŕtavania :

 • žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch – vysoká hospodárnosť
 • nepatrné náklady pre investora spôsobené budovaním obchádzok, uzávierok, inštalovaním signálnych zariadení a pod.
 • možnosť zatiahnutia viac chráničiek do jedného vrtu.
 • široká oblasť použitia
 • plná ovládateľnosť a merateľnosť – vysoká presnosť a spoľahlivosť

  riadené pretlaky.jpg

 

Neriadené pretlaky

Pneumaticko – dynamická zemná raketa
Grundomat 75P / 95 P / 130 P

Pretláčacie zariadenie Grundomat slúži na zhotovenie podzemných tunelov v dĺžke do 25 m pri priemere inštalovanej chráničky PVC / HDPE 125 mm.

Nachádza využitie v týchto oblastiach pri výstavbe inžinierskych sietí :

 • Podzemné križovanie ciest, železníc, chodníkov a spevnených plôch.
 • Zatiahnutie drenážnych rúl za účelom odvodnenia brehou a svahou.

Výhody neriadeného pretláčania :

 • žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania
 • nepatrné sociálne náklady spôsobené budovaním obchádzok, uzávierok, inštalovaním signálnych zariadení a pod
 • krátke časy pretláčania
 • presnosť zariadenia.
 • Najvýkonnejšia a najpresnejšia zemná raketa vo svojej triede ,dokáže prejsť terénom v zeminách 2 - 5
 • mimoriadna nenáročnosť na priestor.
 • široká oblasť použitia


neriadené pretlaky1.jpg
neriadené pretlaky2.jpg
neriadené pretlaky3.jpgneriadené pretlaky4.jpg